email-4284157_640

จุดมุ่งหมายในการประกอบธุรกิจ (Objective of business)

  • เพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภค และผู้อุปโภค
  • นำผลกำไรมาสู่ผู้ลงทุน
  • รักษาสัมพันธภาพระหว่างกิจการกับ พนักงาน ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อมภายนอก
  • เพื่อความอยู่รอด และเจริญเติบโตของธุรกิจนั้น ๆ
  • ให้บริการแก่ท้องถิ่น และเสริมสร้างความเจริญแก่สังคม

จงอย่ายอมแพ้
วันนี้แม้จะยากลำบาก
พรุ่งนี้อาจจะย่ำแย่กว่า
แต่วันข้างหน้า
มันจะสดใสแน่นอน

 แจ็ค หม่า

ผู้ก่อตั้งบริษัท Alibaba